Skip to Content

Statement – Desinvesteringen in fossiele brandstoffen

1/ ING beleid

Als internationale financiële instelling bevinden wij ons in de positie dat we de economie kunnen beïnvloeden door de manier waarop wij de aan ons toevertrouwde middelen kanaliseren. Deze invloed brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Voor ons houdt dat in dat we keuzes maken over hoe, waar en met wie we zaken doen en dat we altijd transparant zijn over onze transacties.

Binnen ING werd er een beleidskader ontwikkeld voor beheer van sociale en milieurisico's (ESR) voor onze activiteiten over de hele wereld. Dit kader dient als richtlijn bij beslissingen over het aangaan van klantrelaties en het beoordelen van financieringsvoorstellen. De speciale ESR-afdeling van ING geeft op zowel klantniveau als transactieniveau advies over mogelijke gevoeligheden op sociaal of milieugebied. Alle klanten van ING worden gescreend om vast te stellen of zij voldoen aan de eisen van het ESR-beleid voordat we met hen in zee gaan. Als een zakelijke relatie eenmaal is aangegaan, vindt vervolgens doorlopende controle en evaluatie plaats. De uitkomst van het Klant ESR onderzoek tezamen met de uitkomst van het Transactie ESR onderzoek bepalen het uiteindelijke risico profiel voor het (eventueel) zakendoen met de klant en het goedkeuringsproces nadien.

Een overzicht van ons beleid op het gebied van ING ESR Framework (PDF 0,3 Mb) is beschikbaar als download.

2/ Fossiele brandstoffen op vandaag… 

Maar, vandaag is het een feit dat:

  • De economie en de samenleving nog niet zonder fossiele brandstoffen kunnen. (bv. transportsectoren, productie van staal, chemische nijverheid in België en Nederland)
  • Er nog te weinig duurzame energie is
  • De experts er vooralsnog niet in geslaagd zijn om een efficiënte en betaalbare manier te vinden om duurzame energie op te slaan.

3/ Hieronder een overzicht van ons beleidskader m.b.t. kolen.

  • In november 2015 besloot ING om met onmiddellijke ingang te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales en nieuwe kolenmijnen voor het opwekken van elektriciteit.
  • Er werd toen ook beslist om geen nieuwe klanten meer te financieren die voor meer dan 50% afhankelijk zijn van de exploitatie van kolencentrales en kolenmijnen voor het opwekken van elektriciteit. In ons 2016 jaarrapport, beschrijven we het aantal deals dat we niet hebben gefinancierd op basis van ons nieuwe beleid (Hoofdstuk Risk & Capital management, paragraaf ESR e.v. ‘Developing best practice).
  • Het is belangrijk te weten dat we voorafgaand aan het besluit van november 2015 al een kolenbeleid hadden, dat ons richting gaf bij het financieren van projecten die dienden te voldoen aan hoge technische, maatschappelijke en ecologische normen, zoals de Equator Principles. We staan nog steeds achter de beslissingen die we toen hebben genomen, al zouden we die onder ons huidige beleid niet meer nemen.
  • Wereldwijd blijven we onze kredietverlening aan bedrijven die gebruikmaken van of gelieerd zijn aan thermische kolen terugdringen. Door de jaren heen heeft ING het percentage kolencentrales in haar projectfinancieringsportefeuille al verlaagd van 18% in 2011 tot 9% eind 2016 en we zullen hier open en transparant over blijven rapporteren.
  • Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat ING zijn kolenportefeuille systematisch en substantieel aan het afbouwen is, maar dat we nog steeds projecten financieren. Dit komt omdat we eerder gemaakte afspraken en contracten met bestaande klanten moeten nakomen. Het opzetten van een financiering voor kolencentrales is immers een langjarig traject en gezien onze verantwoordelijkheid naar deze bestaande klanten moeten we eerder gemaakte afspraken nakomen.
  • Onze huidige lending portfolio wordt afgebouwd in “Thermal Coal & Power Generation Portfolio” (zie hiervoor pag. 37-38 en 430 van ING Annual Report 2016).

 

 4/ Betrokkenheid ING België bij duurzame transitie

ING is een van de belangrijkste kredietverleners van wereldwijd duurzame energieprojecten. Zo heeft ING al miljarden ING heeft al miljarden euro’s geïnvesteerd in windenergieparken, zonne-energie en de productie van aardwarmte. ING financiert de opwekking van elektriciteit. Van onze projectfinanciering en andersoortige leningen (binnen de energiesector) ging in 2015 wereldwijd gezien 49% naar duurzame energie (uit wind, zon, water en geothermische energie). Verder verleent ING verleent wereldwijd krediet voor aardwarmte of geothermie projecten. Dat gebeurt in landen als Indonesië en IJsland, maar ook dichter bij huis, in België en Nederland. Aardwarmte wordt hier hoofdzakelijk gebruikt voor de temperatuurregeling in gebouwen en kassen.

Verder wijst ING op haar betrokkenheid van het Ecluse project is een warmtedistributienetwerk dat gebruikt zal worden door chemische bedrijven op Antwerpen linkeroever. De projectkosten bedragen € 29,6 miljoen, de Vlaamse overheid kende een subsidie toe van € 10 miljoen. ING is als enige kredietverstrekker betrokken en kende een lening toe van € 15,6 miljoen.

North Wind Offshore Energy is een windmolenpark in de Noordzee dat met een vermogen van 216 MW elektriciteit zal produceren voor 230.000 gezinnen en dat CO2 emissies zal verlagen met 50.000 ton per jaar. ING fungeerde als zgn Mandated Lead Arranger in dit project dat € 851 miljoen kost en dat voor 70% door senior debt en voor 30% door bijdragen van aandeelhouders zullen gefinancierd worden.

 

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on