Skip to Content

Innoveren en duurzaam waarde creëren met hybride business modelleN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de VN recent afkondigden, dringen aan op een fundamentele herijking van het begrip ‘waarde’ en de ontwikkeling van hybride business modellen.

Onderzoek gepubliceerd door de Antwerp Management School in samenwerking met ING België

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de VN recent afkondigden, dringen aan op een fundamentele herijking van het begrip ‘waarde’ en de ontwikkeling van hybride business modellen – business modellen die zowel economische, maatschappelijke en ecologische waarde genereren, en deze waarden ook als gelijkwaardig behandelen. Hybride zakenmodellen gaan in tegen de praktijk om duurzaamheid louter te zien als een middel om een zakelijk doel te bereiken. Ze zijn een bewuste keuze om zich te laten leiden door waarden die een dieper doel weerspiegelen en hebben de ambitie om het maatschappelijke en economische systeem en de zakelijke cultuur waartoe ze behoren, in vraag te stellen en te veranderen.

Macro-economische kijk op circulaire economie

Het huidige lineaire productiemodel, waarbij grondstoffen worden ontgonnen, vervolgens gebruikt worden om te produceren en tot slot gedumpt worden, heeft de voorbije 250 jaar heel veel welvaart gecreëerd, maar botst stilaan op zijn grenzen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat sommige grondstoffen uitgeput raken, waardoor de prijzen stijgen. De circulaire economie, die het productieproces aanpast om grondstoffen zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, kan op die problemen een antwoord bieden. “De evolutie naar een meer circulaire economie zou positieve effecten hebben voor het milieu, maar er kunnen ook puur economische voordelen worden gerealiseerd,” zegt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. “Zo kunnen bedrijven hun uitgaven voor grondstoffen verminderen en kunnen ook het bbp en de werkgelegenheid gestimuleerd worden,” vervolgt Steven Trypsteen. Daarom probeert de overheid de groei van de circulaire economie te stimuleren, maar ook de financiële wereld draagt zijn steentje bij. Banken, bijvoorbeeld, helpen bedrijven met het verkrijgen van de nodige financiering voor projecten die de circulaire economie vooruithelpen.
De Antwerp Management School (AMS) voerde deze studie uit in samenwerking met ING België. Op deze manier wil ING België een beter inzicht krijgen in wat de bedrijfsklanten nodig hebben wanneer deze overstappen naar een duurzamer zakenmodel, en zo de ondernemers helpen bij hun duurzame omslag.

Resultaten vanuit vier invalshoekeN

Het rapport brengt hybride zakenmodellen onder in twee algemene types: incrementele en radicale hybride business modellen. Die hybride business modellen hanteren, zeker in vergelijking met traditionele modellen, een andere benadering in verschillende dimensies die verband houden met waardecreatie, duurzaamheid en andere aspecten van ondernemen.
De resultaten van dit empirische onderzoek worden besproken vanuit vier invalshoeken: prikkels, belemmeringen, kritieke succesfactoren en gevolgen. Voor elk van die invalshoeken worden verschillende thematische krachtlijnen in kaart gebracht.
“Uit ons onderzoek blijkt onder meer dat een van de voornaamste belemmeringen voor de ontwikkeling van hybride business modellen, het traditionele denken van zowel bedrijven als hun stakeholders is. Dat wijst erop dat het bedrijfsleven duurzamer maken ook een gedragswijziging vergt,” zegt professor Lars Moratis van de Antwerp Management School.

Op het vlak van duurzaamheid hebben banken de voorbije jaren een paar tandjes bijgestoken. ING België biedt zijn klanten bijvoorbeeld niet alleen financiële informatie, waarmee ze hun financiële vaardigheden kunnen versterken. De ondersteuning die de bank ondernemers biedt, gaat verder dan louter financiële cijfers. Ze helpt hen met name om hun bedrijven duurzamer te maken. Dat doet ze door hen bij te staan bij milieu-uitdagingen, zoals energie-efficiëntie, hen in te lichten over de kansen die een meer circulaire economie biedt en hen te helpen om hun zakenmodellen daarop af te stemmen.
De kennis die via deze studie werd verzameld, wapent ING België om nog nadrukkelijker op de voorgrond te treden als voorvechter van hybride zakenmodellen en een omslag naar echt duurzaam ondernemerschap, en om zijn klanten in staat te stellen een stap voor te zijn, in het leven en in zaken.

Conclusie

Lars Moratis besluit in de studie: “De ontwikkeling van duurzaamheidsintelligentie is essentieel voor bedrijven die hybride business modellen willen uitwerken en de uitdagingen van het hedendaagse bedrijfsleven doeltreffend willen aangaan. ‘Naïeve, natieve en narratieve intelligentie’ ontwikkelen mag zich niet beperken tot ontwikkelingsprogramma’s voor managers en bedrijfsleiders. Er moet ook aandacht aan worden besteed in de opleidingstrajecten van business schools, waar veel van de managers, leiders en ondernemers van morgen vandaag vertoeven. De AMS wil een duwtje in de rug geven aan bedrijven en managers die op lange termijn waarde creëren voor iedereen.

***

Link naar de gepubliceerde studies:

Voor meer informatie:

Persteam ING België: + 32 2 547 24 84, pressoffice@ing.be
Persteam Antwerp Management School +32 3 265 47 33 of +32 486 494 387, anja.tys@ams.ac.be
Het persbericht en de volledige studie zijn ook beschikbaar op www.ing.be/over
____________________

Studiemethodologie
De gegevens voor dit rapport werden verkregen met behulp van een multimethodische, interpretatieve benadering die het mogelijk maakte om op een doeltreffende wijze kennis van en ervaring met hybride zakenmodellen aan te boren. Er werd onder meer geput uit gesprekken met toonaangevende figuren uit de praktijk (ondernemers, managers, consultants en andere deskundigen) en de academische wereld, de snel aangroeiende academische en populairwetenschappelijke literatuur en twee focusgroepen (een met vertegenwoordigers van kleine en middelgrote ondernemingen en een met duurzaamheidsprofessionals uit allerhande organisaties).

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on