Skip to Content

ING neemt deel aan de enquête over zinvol werk

Een op drie Vlaamse werknemers ervaart zijn/haar werk als niet zinvol.

Een op drie Vlaamse werknemers ervaart zijn/haar werk als niet zinvol. Bedrijven moeten werk maken van meer autonomie in de job en een betere feedbackcultuur. Werknemers moeten op zoek naar betere connectie met hun talenten en interesses. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Antwerp Management School, dat vandaag werd voorgesteld op het Kabinet van Minister van Werk Kris Peeters.

Eén op drie werknemers vindt zijn/haar werk niet zinvol en slechts 5% ervaart over heel de lijn een hoge zinvolheid. Leeftijd of geslacht maken hierbij geen verschil, maar statuut en functie vormen wel breuklijn.  Zinvolheid scoort hoger bij zelfstandigen dan bij werknemers; arbeiders en bedienden doen het slechter dan kaderleden. Wie zinvol werk ervaart, vindt het haalbaarder om zijn job te blijven doen tot aan het pensioen. Bedrijven kunnen hier concreet iets aan doen door hun werknemers meer autonomie te geven en werk te maken van een echte feedbackcultuur.  Vooral wat dat laatste betreft, scoren bedrijven erg laag, zo blijkt uit de enquête.

Eerste grootschalig onderzoek naar zinvol werk in Vlaanderen

In mei 2016 organiseerde Antwerp Management School in samenwerking met de NWOW Community en De Standaard onder het peterschap van minister Kris Peeters een grootschalig onderzoek naar zinvol werk bij 47.771 werknemers. Het is de eerste keer dat er op zo’n grote schaal naar dit thema wordt gepeild bij werknemers. Volgens Prof. Ans De Vos van Antwerp Management School, levert de enquête een aantal verrassende inzichten op.

  • Maar liefst 29% van de respondenten geeft daarbij aan dat ze hun werk niet zinvol vinden. Deze tendens zet zich door voor de vier pijlers van zinvol werk die we bevroegen: (1) je talenten kunnen inzetten in job; (2) een fit ervaren van je job met je interesses; (3) jezelf kunnen zijn in je job; (4) ervaren dat je werkgever autonomie en ondersteuning biedt.
  • Op elk van de vier pijlers is er een ruime marge voor verbetering. Op elke pijler scoort een derde van de respondenten immers negatief. Zorgwekkend is vooral ook het totaalplaatje: het aantal respondenten dat in sterke mate zinvolheid ervaart over de hele lijn, op elk van de vier pijlers dus, ligt met slechts 5% schrikwekkend laag. 14% scoort hoog op 2 of 3 dimensies, en 13% op één dimensie. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de respondenten, 68%, op geen enkele van de vier dimensies excelleert.
  • De resultaten tonen ook een breuklijn wat statuut en functies betreft. Bij diegenen die meer zeggenschap hebben over de eigen jobinvulling (zelfstandigen t.o.v. werknemers; kaderleden t.o.v. arbeiders en uitvoerend bedienden) zien we meer respondenten die op de vier pijlers zinvolheid ervaren. Zinvolheid moet extra aandacht krijgen bij die groepen die in een meer uitvoerende modus werken

Wie op geen enkele dimensie hoog scoort, en dat is het geval voor 2 op de 3 mensen die deelnamen, heeft een significant negatiever beeld van zijn professionele toekomst. Men voelt zich duidelijk minder in staat de huidige job te blijven doen tot aan het pensioen en significant meer mensen in deze groep geven te kennen dat ze zich hun huidige job niet lang meer zien volhouden. We zien ook een verband met langdurig ziekteverzuim.

Werkgevers en werknemers moeten aan de slag om werk zinvoller te maken

De resultaten vormen een barometer, een “nulmeting” voor zinvol werk. We roepen op om aan de slag te gaan en pistes uit te werken om zinvol werk te verhogen bij iedereen. Zinvol werk mag niet ontbreken in het debat over werkbaar en wendbaar werk. Zinvol werk maakt mensen sterker intrinsiek betrokken bij hun job, wat zowel de organisatie als de persoon zelf ten goede komt.

“De resultaten van deze nulmeting vormen een belangrijke barometer. De resultaten tonen een breuklijn in statuut en functies. Bij wie meer zeggenschap heeft over zijn of haar jobinvulling (zelfstandigen t.o.v. werknemers; kaderleden t.o.v. arbeiders en uitvoerende bedienden) zien we meer mensen die zinvolheid ervaren in hun job. Zinvolheid moet extra aandacht krijgen bij die groepen die in een meer uitvoerende modus werken. We roepen op om aan de slag te gaan en pistes uit te werken om zinvol werk te verhogen bij iedereen. Ik neem dit alvast mee in de uitvoering van het project Werkbaar Wendbaar Werk,” aldus Minister van Werk Kris Peeters, tevens peter van het sproject.

Het zou echter simplistisch zijn om voor het verhogen van zinvolheid eenzijdig aan maatregelen te denken die slechts inwerken op één pijler. Werknemers en werkgevers zijn samen aan zet. Binnen de NWOW Community, een platform voor kennisdeling rond nieuwe vormen van werken, zijn de afgelopen jaren heel wat goede voorbeelden gedeeld van werkgevers die concreet werk maken van zinvol werk.  U vindt op www.nwowcommunity.be voorbeelden van o.a. Microsoft, SD Worx, USG Professionals, Proximus en ING rond een goede feedbackcultuur, flexibel werken, het recruteren van 50 plussers etc. U vindt er ook concrete handvaten om als werknemer werk te maken van meer zinvol werk, o.a. van Flanders Synergy en Franklin Covey.

De fit realiseren tussen de job en iemands talenten, interesses en waarden kan je als organisatie niet in plaats van de medewerker doen. En de invulling ervan kan individueel sterk verschillen. Maar als organisatie creëer je wel de context, via autonomie en een ondersteunend klimaat, die maakt of mensen zich gestimuleerd en capabel voelen om vanuit die inhoudelijk insteek over hun werk na te denken. We moeten het met andere woorden niet langer enkel hebben over de hardware maar ook over de software van de arbeidsrelatie. Als overheid is het belangrijk om beide partijen te stimuleren en te faciliteren om hier echt werk van te maken en de kern van wat hen samenbrengt, zinvol werk nu en in de toekomst, niet uit het oog te verliezen.

Over dit onderzoek
Dit onderzoek is een initiatief van de NWOW Community, i.s.m. De Standaard. Antwerp Management School stond in voor de methodologie. De NWOW community is een samenwerkingsverband tussen acht organisaties uit de privé- en publieke sector De partners zijn Microsoft, SD Worx, USG Professionals, Flanders Synergy, Franklin Covey, Proximus, ING en Antwerp Management School. Deze coalitie, opgericht begin 2012, ijvert voor een nieuwe manier van werken, gedragen door organisaties (top down) en door werknemers (bottom-up). Centraal in onze aanpak staat een shift naar meer autonomie, een betere feedback cultuur, open en innovatief samenwerken, slimmer organiseren en sneller digitaliseren.

Contact voor journalisten
- Prof. Ans De Vos, Antwerp Management School, 0478/599574
- Elke Jeurissen, Projectmanager NWOW Community, 0476/505454
- Koen Colpaert, Woordvoerder Vice-Eerste Minister en Minister van Werk Kris Peeters, 0499/428556
- Persdienst van ING België: 02 547 24 84 - pressoffice@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on