Skip to Content

ING BLIJFT INZETTEN OP EEN ALOMVATTENDE DUURZAAMHEIDSBENADERING

Op 12 april publiceerde Bankwijzer, een samenwerking tussen diverse ngo’s die internationale banken beoordelen op hun duurzaamheid, de resultaten van hun jaarlijks Belgisch onderzoek.

Op 12 april publiceerde Bankwijzer, een samenwerking tussen diverse ngo’s die internationale banken beoordelen op hun duurzaamheid, de resultaten van hun jaarlijks Belgisch onderzoek. Daarin onderzochten ze het beleid van banken rond thema’s als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie.

De Bankwijzer vergelijkt banken onderling, maar gaat ook na in hoeverre het bankbeleid overeenstemt met wat de ngo’s voorstaan. Hoewel daarbij niet altijd rekening wordt gehouden met de complexe omgeving waarin banken actief zijn, beschouwt ING België de studie als een nuttig instrument om inzicht te krijgen in de verwachtingen van ngo’s en in onze rol als belangrijke speler in de transitie naar een duurzame economie.

Sinds de publicatie van de Bankwijzer van vorig jaar, heeft ING een vernieuwd kolenbeleid en voegden we een nieuw dierenwelzijnsbeleid toe aan het Environmental & Social Risk Framework. ING heeft daarnaast een apart klimaatstatement uitgegeven.

ING België heeft de open brief tegen klimaatsverandering in België ondertekend die gelanceerd werd door The Shift, en in algemene zin toonde ING België haar engagement aan de ‘Sustainable Development Goals’. 

Deze nieuwe maatregelen en verbintenissen getuigen van de wil van ING om bij te dragen tot een duurzame economie met minder koolstofuitstoot, conform aan de recente ontwikkelingen op dat vlak. Deze aandacht is terug te zien in de resultaten van de BankWijzer waar de score van ING België met 8% is verbeterd ten opzichte van 2015.

‘Double our impact, halve the footprint’

Als onderneming met bijna 2,5 miljoen klanten in België zijn wij ons bewust van de impact van onze activiteiten op de samenleving en het milieu en van de verantwoordelijkheid die wij daarbij dragen. Wij doen echter meer dan louter onze verantwoordelijkheid nemen en zetten ons actief in voor maatschappelijke, economische en ecologische vooruitgang. Daarbij streven we ernaar om positieve verandering te bewerkstelligen en tegelijk negatieve gevolgen van onze activiteiten en beslissingen tegen te gaan.  Een ambitie die we hebben samengevat in: ‘Double our impact, halve the footprint’.

De concrete invulling van deze ambitie gebeurt op verschillende manieren. Zo hanteren we bij onze zakelijke beslissingen richtlijnen om te bepalen wanneer, met wie en in welke omstandigheden we zaken doen en maken we duidelijk welke principes aan onze beslissingen ten grondslag liggen. Daarom hanteert ING een strikt sociaal en milieuvriendelijk risicomanagementbeleid. Tot slot wil ING België, als maatschappelijk geëngageerde onderneming, zijn rol vervullen in samenspraak met andere maatschappelijke actoren, zoals ngo’s, verenigingen, bedrijven en overheden.

De vertaalslag hiervan is als volgt;

Een strategisch kader om verantwoord zaken doen te bevorderen

Nu de gevolgen van de klimaatverandering overal ter wereld steeds duidelijker tot uiting komen en technologie onze manier van leven en zaken doen ingrijpend veranderd, slaat ING België resoluut de handen in elkaar met de mensen en bedrijven die ijveren voor een omschakeling naar een duurzamere economie.

Dat doet het door in zijn rol als facilitator van economische groei bewust te mikken op de financiering van projecten die verband houden met duurzame ontwikkeling, zoals bedrijven die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energie.
De bank ondersteunt en faciliteert ook KMO’s en grote bedrijven in hun overgang naar een duurzamer bedrijfsmodel, door financiering enerzijds en het delen van kennis anderzijds.

Wat beleggingen van particuliere klanten betreft, passen wij steeds vaker duurzaamheidscriteria toe op de beleggingsfondsen en -portefeuilles die we aanbieden. ING België heeft een lijst van duurzame beleggingen beschikbaar voor particuliere klanten die tegen eind 2015 meer dan 350 miljoen euro waard waren.

Dagelijks beheer van maatschappelijke en ecologische risico’s

Om de negatieve gevolgen te beperken die onze activiteiten en die van onze leveranciers of klanten voor het milieu of de maatschappij kunnen hebben, leeft ING België internationale normen ter zake na en beschikt het over een uitgebreid strategisch kader, het Environmental & Social Risk [ESR] Framework. Hierin is op centraal  niveau vastgelegd hoe we omgaan met maatschappelijke en ecologische risico’s.

Ons ESR-beleid en de toepassing ervan in onze activiteiten (in het bijzonder de kredietverlening) worden alom gewaardeerd. Zo behoort ING (Groep) tot de 10% duurzaamste banken ter wereld aan de hand van zowel milieu- als sociale parameters.

ING België zij aan zij met andere maatschappelijke actoren

ING België beschouwt maatschappelijke betrokkenheid als essentieel. Wij willen het verschil maken met concrete initiatieven die onze directe inzet voor de samenleving in de verf zetten. Zo dragen we bij tot projecten en debatten over maatschappelijke en economische uitdagingen met onze kennis van de financiële wereld. ING Groep is overigens een van de initiatiefnemers van het ‘Think Forward Initiative’, een meerjarenplan waarbij deskundigen en onderzoekers er samen naar streven om consumenten beter geïnformeerde financiële beslissingen te nemen.

ING België vindt duurzaamheid niet alleen belangrijk in zuiver bancair en financieel opzicht, maar wil een alomvattende benadering tot stand brengen en in al zijn bedrijfsactiviteiten maatschappelijk verantwoord te werk gaan. De duurzaamheidsbenadering van ING heeft dan ook evenzeer betrekking op onze infrastructuur (afvalbeheer, water- en energieverbruik) als op onze mensen (welzijn van de medewerkers, bevordering van diversiteit, een ‘groen’ mobiliteitsaanbod) en op de steun aan onze partners (UNICEF) en andere verenigingen via de ING Solidarity Award.

De overgang naar een duurzamere economie is, om af te sluiten met een bredere kijk, een deel van de constante dialoog die we aangaan met onze stakeholders, waaronder ook onze klanten. Onze krachten bundelen om deze overgang te versnellen, ligt in het verlengde van onze doelstelling om mensen in staat te stellen om zowel privé als zakelijk steeds voorop te blijven lopen, een doelstelling die raakt aan zowel financiële en niet-financiële aspecten.Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on