Skip to Content
Economische en financiële vooruitzichten ING België: 
De dalende inflatie zou moeten leiden tot zeer geleidelijke renteverlagingen

Economische en financiële vooruitzichten ING België: De dalende inflatie zou moeten leiden tot zeer geleidelijke renteverlagingen

Investeerders moeten voorkeur geven aan kwaliteitsactiva

Brussel – Het Belgische BBP zou in 2024 met 0,7% moeten groeien, net iets beter dan de 0,3% van de eurozone, terwijl de Verenigde Staten een expansie van 0,5% kunnen verwachten. Eerder zwakke groei dus, al is dat volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, vooral te wijten aan een ondermaatse start van het jaar. Naar aanleiding van de presentatie van de economische en financiële vooruitzichten voor de eerste helft van 2024, geeft de hoofdeconoom van ING België aan dat dankzij de gestaag dalende inflatie vanaf het tweede kwartaal de korte rente naar beneden kan, al is het dalingspotentieel voor de lange rente iets beperkter. Wat betreft de beleggingsstrategie, is het devies om actief te blijven en vooral de beschikbare middelen te gebruiken om meer ruimte te geven aan “investment-grade” obligaties in de portefeuilles. Kwaliteit is ook een thema dat het goed zou moeten doen op de aandelenmarkt. Aandelen in bedrijven met lage schulden en een solide winstgroei zullen blijven domineren, vooral in de technologiesector, waar generatieve AI zich heeft ontpopt als een beleggingskans voor de lange termijn.

Macro-economische vooruitzichten: tijdelijke inzinking, gevolgd door herstel in tweede jaarhelft

Een van de grote vragen voor 2024 is of de centrale banken er zullen in slagen om de inflatie weer volledig onder controle te krijgen, zonder dat de economie een krimp zal moeten doorstaan. Het feit dat de inflatie nu al duidelijk op de terugweg is, terwijl de economische activiteit voorlopig standhoudt, heeft de hoop op een “zachte landing” van de economie nieuw leven ingeblazen.

De kans is echter groot dat een aantal belangrijke economieën op korte termijn een krimp zullen vertonen. De wereldwijde verstrakking van de monetaire politiek laat zich immers maar met vertraging voelen en kan voor een aantal rentegevoelige sectoren, zoals de commerciële vastgoedsector en de bouwsector, de eerste jaarhelft nog behoorlijk lastig maken. Ook de verwerkende nijverheid lijkt nog niet uit de problemen, met hoger dan gewenste voorraden, wat in de eerstkomende maanden op de productie zal wegen. ​ Waar budgettaire politiek in de voorbije jaren zeer stimulerend was, lijkt die impuls nu toch stilaan uitgewerkt. Bovendien blijven de geopolitieke spanningen o.a. in Oekraïene en het Midden-Oosten en de mogelijke gevolgen daarvan voor de energieprijzen, een factor die op het vertrouwen kan wegen.

“Ook de tijdelijke afkoeling van de arbeidsmarkt, zal bijdragen tot de groei-inzinking, onder meer vanwege een lichtjes stijgende spaarquote,” stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Een aantal factoren wijzen echter op een eerder beperkte terugval van de economische activiteit volgens de ING-econoom. “In de meeste Westerse landen is de arbeidsmarkt door de demografische evolutie structureel krapper geworden, wat bedrijven doet aarzelen grote herstructuringen door te voeren. Ook zal de dalende inflatie geleidelijk aan de kooprkracht verbeteren. Deze factoren betekenen dat de consumptie minder dynamiek zal verliezen dan in eerdere recessies.”

Wintermaanden dreigen krimp te vertonen

De VS zullen uiteindelijk dan toch met een tijdelijke negatieve groei worden geconfronteerd, al zal het groeicijfer voor het hele jaar nog steeds rond de 0.5% moeten uitkomen. De eurozone, die in het derde kwartaal van 2023 al lichtjes kromp, zou ook in de winterkwartalen in het beste geval ter plaatse moeten trappelen, waardoor 2024 amper 0.3% groei zou moeten vertonen, het tweede opeenvolgende jaar van ondermaatse groei. Vanaf het tweede kwartaal zou de groei wel geleidelijk moeten aantrekken: de voorraadcorrectie zal voltooid zijn, waardoor de activiteit kan hernemen. Tegelijkertijd zal ​ de lagere inflatie en de daarmee gepaard gaande lagere rente gezinnen en bedrijven een hart onder de riem steken. België doet het met een verwachte 0.7% ook volgend jaar beter dan de eurozone, vanwege de grotere automatische stabilisatoren die ons land heeft, al dreigen de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de concurrentiekracht te zullen wegen op de groei op langere termijn. “Voor China zijn de BBP-cijfers minder betrouwbaar en het feit dat de Chinese overheid steeds minder economische data publiceert, maakt een inschatting van de conjunctuurtoestand moeilijker. ​ Maar het consumentenvertrouwen brandt op een laag pitje vanwege een zwakkere arbeidsmarkt, terwijl de aanhoudende malaise in de vastgoed- en bouwsector een duidelijke rem op de expansie blijft, wat ook de industriële metaalprijzen in toom houdt”, aldus Peter Vanden Houte.

Inflatie nu duidelijk in een neerwaartse trend

De jongste inflatiecijfers zijn zeer bemoedigend en wijzen op een afnemende prijsdruk. Toch kan de daling in het eerste kwartaal wat haperen, vanwege de energieprijzen die jaar-op-jaar dan minder zullen dalen. Maar er zijn heel wat signalen van deflatoire druk: vrachttarieven zijn gekelderd, landbouwgrondstoffen zijn ook gedaald en de te hoge voorraden in de industrie zullen de goederenprijsinflatie naar 0% duwen.Volgens Peter Vanden Houte is de kans groot dat in de loop van 2024 zowel de totale inflatie als de kerninflatie in de VS en de Eurozone naar 2% zakt. “De loonakkoorden in Europa en de mate waarin die, vooral in de dienstenprijzen, worden doorgerekend vormen nog een belangrijke te nemen klip. Maar ook hier zijn er indicaties dat we voorbij de piek van loonstijgingen zijn”, zegt de hoofdeconoom.

Korte-termijnrente zal geleidelijk zakken

Gezien de onverwachte inflatie-ontsporing van de voorbije jaren, lijken centrale bankiers een stuk voorzichtiger en zeggen ze nu dat de rente een lange tijd op het huidige niveau zal worden gehandhaafd. De stilvallende economie en de verdere inflatiedaling zal vanaf het tweede kwartaal wel renteverlagingen mogelijk maken, zowel in de VS als in Europa. Deze renteverlagingen zullen echter heel geleidelijk verlopen, omdat men ten allen koste een heropflakkering van de inflatie wil vermijden. De korte rente zal op termijn worden teruggebracht tot een neutraal niveau, wat in de VS vermoedelijk rond 3% schommelt en in de Eurozone rond 2.5%, maar deze niveaus zullen we vermoedelijk pas in 2025 zien. Tegelijkertijd blijven de centrale banken doorgaan met het afbouwen van hun obligatieportefeuilles, wat de excessieve liquiditeit op de geldmarkten zal verminderen.

Beperkter dalingspotentieel van de langetermijnrente

Wanneer centrale banken beginnen de kortetermijnrente te verlagen, zal de langetermijnrente in eerste instantie nog altijd wat meezakken. Maar de langetermijnrentes zijn al een stuk vooropgelopen op de monetaire versoepelingen, waardoor het verdere dalingspotentieel, vooral in de eurozone, beperkter is geworden. Ook de precaire situatie van de overheidsfinanciën in een aantal landen, zal de daling van obligatierentes afremmen. Eind 2024 zou de Europese lange rente al terug rond het huidige niveau kunnen staan Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

De dollar blijft aan de dure kant tegenover de euro en zou dus tendentieel wat terrein moeten inleveren. Maar gezien de “greenback” een eerder anti-cyclisch karakter heeft en profiteert van oplopende geopolitieke spanningen, is een tijdelijke heropflakkering in de eerste jaarhelft niet onwaarschijnlijk, hoewel de onderliggende depreciatietrend intact zou moeten blijven.

Het is tijd om cash aan het werk te zetten!

De meeste risicovolle activa zijn bestand gebleven tegen een reeks tegenwinden in 2023. Ondanks de snelste monetaire verkrappingscyclus in de geschiedenis, onrust in de bankensector, gewapende conflicten in Oekraïne en tussen Hamas en Israël, of de dreiging van een recessie, is de MSCI World index van de belangrijkste opkomende en ontwikkelde aandelen met meer dan 13% (in euro) gestegen en heeft de Bloomberg index van high yield obligaties een rendement van meer dan 8% gegenereerd.

Beleggers hebben zich resoluut op het positieve gericht en juichten de kunstmatige intelligentie (AI)-gekte toe die technologieaandelen tot buitenproportionele winsten dreef - de Nasdaq 100 begon aan een rally van 45% (in USD), een prestatie die zeven keer in zijn geschiedenis is voorgekomen - en gokten erop dat de dalende inflatie ervoor zal zorgen dat de rentes vanaf volgend jaar in de VS en Europa zullen dalen. Ze realiseerden zich dat de beste beleggingsstrategie voor 2023 was om het advies van Taylor Swift te volgen in het liedje van haar album in 1989: "All you had to do was stay' - invested." Het liedje weerspiegelt volgens Steven Vandepitte, Senior Strategist bij ING België, dat beleggers, ondanks de volatiliteit die met tussenpozen kan optreden, uiteindelijk beloond zullen worden als ze volgend jaar belegd blijven.

Focus op kwaliteitsaandelen...

Het einde van de renteverhogingscyclus van de Fed markeert historisch gezien de piek in de krapte van de financiële condities, wat een rugwind genereert voor aandelen en andere risicovolle activa. Maar een recessie blijft een risico dat niet volledig kan worden uitgesloten. Als we een onderscheid maken tussen rentecycli die binnen een jaar na hun einde een recessie kenden en de cycli die dat niet deden, dan zien we een duidelijk divergerend beeld. In het geval zonder recessie heeft de S&P 500 een gemiddeld rendement van ongeveer 15% (sinds 1971) gegenereerd, tegenover ongeveer -10% in het geval van een recessie.

Omdat het verschil tussen de twee scenario’s vrij groot is, blijft Steven Vandepitte liever voorzichtig met aandelen met zwakkere balansen - deze hinken “year-to-date” 16% achterop in de VS. Daarom blijft hij zich richten op kwaliteitsaandelen met als kenmerk een laag herfinancieringsrisico en een hoge winststabiliteit. Deze aandelen zijn vooral te vinden in de technologiesector, waar generatieve AI zich heeft ontpopt als een lange-termijnkans Steven Vandepitte, Senior Strategist bij ING België

Omdat groeiaandelen in technologie en AI veel gemakkelijker te vinden zijn op de Amerikaanse markt dan in Europa, waar veel waarde-aandelen te vinden zijn, blijft de ING assetallocatie de facto meer gericht op de VS dan op Europa.

... en gebruik de liquiditeiten om obligaties te overwegen

Nu obligaties een grote reset hebben ondergaan - het gemiddelde rendement van “investment grade” obligaties, alle looptijden samen, is vandaag 3% hoger dan eind 2020 - lijkt het erop dat vastrentende activa zullen profiteren van het einde van de renteverhogingscyclus, al heeft de markt dit jaar wellicht al een groot stuk geanticipeerd op de daling die zich zal voordoen in 2024.

  • Obligaties hebben historisch gezien de eigenschap om aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen te bieden zodra groei en inflatie hun hoogtepunt hebben bereikt! De "TINA"-mentaliteit - "There Is No Alternative “(voor aandelen) - die de afgelopen jaren de assetallocatie heeft gedomineerd, waarbij aandelen de voorkeur kregen boven obligaties, is nu duidelijk verdwenen nu de obligatierendementen aantrekkelijker lijken.
  • Aangezien structurele verschuivingen zoals decarbonisatie, deglobalisering en geopolitieke instabiliteit meer groeivolatiliteit zullen creëren, kunnen vastrentende waarden helpen om portefeuilles door deze episodes heen in balans te houden, aangezien hogere rente een potentiële buffer kunnen vormen.

Deze omgeving brengt Steven Vandepitte ertoe om een deel van de liquiditeiten in portefeuilles te gebruiken voor een overweging van obligaties en dan vooral “investment grade” obligaties. In het komende jaar kunnen obligaties van hogere kwaliteit hun rol als betrouwbare diversificator weer opnemen. Met een rendement van bijna 4% staat de rente op hoogwaardige obligaties nu op het niveau van medio 2021 en 1.7% hoger dan het gemiddelde verwachte dividendrendement voor wereldwijde aandelen!

Op de grondstoffenmarkt, ten slotte, zou goud, dat het tot nu toe in 2023 beter heeft gedaan dan de rest (+10 % versus -12 % voor alle basismaterialen), het in 2024 goed moeten blijven doen omdat het edelmetaal in de “sweet spot” van de reële Fed-beleidsrente blijft (tussen 0% en 2%) en omdat de aankopen van goud door de centrale banken waarschijnlijk belangrijk blijven.

### Einde persbericht ###

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com). ​

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 58.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen. De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks. De Environmental, Social and Governance (ESG) rating van ING door MSCI werd in september 2022 bevestigd met 'AA'. Vanaf augustus 2022 beschouwt Sustainalytics het beheer van materiële ESG-risico's door ING als 'sterk' en in juni 2022 kreeg ING een ESG-rating 'sterk' van S&P Global Ratings. Aandelen ING Groep zijn ook opgenomen in belangrijke duurzaamheids- en ESG-indexproducten van toonaangevende aanbieders Euronext, STOXX, Morningstar en FTSE Russell.

 

Downloads

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: renaud.dechamps@ing.com

T: +32478662158

Terug naar boven