Skip to Content
Acht op de tien transportbedrijven willen emissievrij zijn

Acht op de tien transportbedrijven willen emissievrij zijn

ING België en partners stellen onderzoeksrapport ‘Fuel for the Future’ voor

Donderdag 3 juni 2021 - Brussel - Acht op de tien transportbedrijven in België willen in de toekomst volledig emissievrij zijn. Een op de drie zegt dat hun voertuigen al op alternatieve aandrijvingen rijden, zoals CNG, LNG of hybride. Dat zijn een paar opvallende vaststellingen uit de transportstudie “Fuel for the Future”, die ING België liet uitvoeren samen met het VIL, Logistics in Wallonia en de Thomas More-hogeschool. De onderzoekers zochten antwoorden op verschillende vragen die in de transport- en logistieksector leven, zoals bijvoorbeeld in welke technologie ze moeten investeren om de transitie naar een koolstofarm transport te maken. Tegelijk schetst het rapport de visie van de sector. Die roept beleidsmakers op om werk te maken van ondersteunende maatregelen om de transportvloot te vergroenen.

Onlangs besliste de federale regering dat vanaf 2026 emissievrije bedrijfswagens de norm moeten worden. Ook binnen de transportsector leeft het debat rond emissievrije voertuigen: moeten transportbedrijven investeren in vracht- en bestelwagens op aardgas, biodiesel, waterstof of elektriciteit? De Europese Green Deal doet de druk bij de transport- en logistieke bedrijven naar emissieloze oplossingen dan ook sterk toenemen. Dit plan heeft als ambitie om de CO2-uistoot in 2030 met meer dan vijftig procent te doen dalen.

De studie geeft de transportsector onder meer een overzicht van alternatieve brandstoftypes en hun kostprijs, welke fiscaal interessante middelen er zijn om hierin te investeren en de klimaatimpact. Het geeft onze klanten richting en wij begeleiden hen in het maken van de juiste en toekomstgerichte keuzes.”
Yves Goddefroy, Business Desk Manager Antwerpen-Haven, ING België

Acht op de tien transportbedrijven willen koolstofarm zijn

Uit de bevraging1 die deel uitmaakt van het onderzoek, komen een aantal interessante elementen naar boven over hoe de sector de transitie naar alternatieve transportmogelijkheden ziet. Vier op de vijf (80%) transportbedrijven in ons land willen hun activiteiten koolstofarm maken. Bijna een op de drie (30%) ondervraagden geeft aan voertuigen met alternatieve aandrijving te hebben in hun wagenpark. En meer dan de helft (53%) wil de transitie naar duurzame alternatieven maken uit ecologische overwegingen.

Aan de andere kant geeft de enquête ook aan dat een milieubewuste aanpak slechts effectief is als die gepaard gaat met voldoende economische rentabiliteit. Het beperkt aantal laad- en tankstations bijvoorbeeld wordt nog steeds als een belangrijke belemmering beschouwd.

De respondenten roepen op tot gezamenlijke actie, met enerzijds hun klanten en leveranciers, en anderzijds ook met beleidsmakers, om de transitie richting emissievrij transport mogelijk te maken. Daarnaast ervaren de deelnemers een gebrek aan een langetermijnvisie op Europees, federaal en regionaal vlak die de vergroening van de transportvloot ondersteunt. Dat maakt een analyse over de kost en rendabiliteit van mogelijke investeringen dan weer moeilijker.”Kris Neyens, Manager Internationalisation, VIL

Welke alternatieve aandrijvingen in de toekomst?

  • Op het vlak van broeikasgasemissies is er met LNG in de logistieke wereld weinig tot geen winst te maken. Sterker nog, als de overheid de druk opvoert, zou het aanbod aan LNG-voertuigen wel eens snel kunnen dalen ten voordele van volledig emissievrije oplossingen.
  • Zodra de accijnzen op benzine en diesel de prijzen doen stijgen en de productie van biodiesels goedkoper wordt, zal het gebruik van biodiesels zoals HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) economisch voordeliger zijn. Maar om HVO duurzaam te gebruiken, moet die geproduceerd worden uit afvalstromen of hernieuwbare bronnen. De gelimiteerde beschikbaarheid hiervan vormt de belangrijkste beperking van HVO.
  • Op basis van de huidige evoluties en beschikbare kennis is waterstof waarschijnlijk het meest geschikt voor alles wat zwaar en lang transport is. Nu waterstof ook deel uitmaakt van de Green Deal, zullen de investeringen in tankinfrastructuur alleen maar worden opgedreven. De uitdaging hier is dat waterstof momenteel nog geen emissievrije brandstof is, want het aandeel groene elektriciteit in de energiemix is nog te klein om die waterstof op grote schaal te produceren.
  • De snelheid waarmee elektrisch transport zijn intrede zal doen in de logistieke wereld hangt dan weer niet alleen af van de operationele inzetbaarheid, maar ook van het wettelijke kader.
De Europese Green Deal zal de druk om emissieloze oplossingen te voorzien, sterk doen toenemen. Er zijn nog heel wat uitdagingen, maar de weg naar emissievrij transport is ingezet en er is geen weg terug.”Mark Pecqueur, docent en onderzoekontwikkelaar autotechnologie, Thomas More-hogeschool

De volledige studie vindt u hieronder.

Over de partners

 

1 Enquête uitgevoerd door Logistics in Wallonia en VIL; n = 167

 

Terug naar boven